silent

纪实风光摄影|健身|吉他|电影
wechat : we_2010 (不加双鱼座)

guoke-email:

那一月,我摇动所有的转经筒,不为超度,只为触摸你的指尖……

                               —— 仓央嘉措

(西藏 拉萨 布达拉宫前)


相关作品:西藏人像藏民信仰的力量祈祷